Date
Breast Cancer Ribbon

Posts Tagged ‘รูปภาพกระทง’

คำอธิฐาน วันลอยกระทง

posted by:

อวยพรลอยกระทง

คลอเคลีย เคียงข้าง

ร่วมทาง สร้างฝัน

ลอยกระทง คู่กัน

หนึ่งกระทง หนึ่งฉัน หนึ่งเธอ (เพิ่มเติม…)

วันลอยกระทง17 พ.ย. 2556 ประวัติวันลอยกระทง

posted by:

ลอยกระทง56

 

วันลอยกระทง 2556 ประวัติวันลอยกระทง (Loi Krathong Day) เป็นประเพณี ความเชื่อ ของไทยที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่โบราณ งานลอยกระทงเริ่มทำตั้งแต่ กลางเดือน 11 ถึงกลางเดือน 12 ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก น้ำจะเต็มสองฝั่งแม่น้ำ ที่นิยมมากคือ ช่วงวันเพ็ญเดือน 12 เพราะพระจันทร์เต็มดวง ทำให้แม่น้ำใสสะอาด แสงจันทร์ส่องเวลากลางคืน

(เพิ่มเติม…)