Date
Breast Cancer Ribbon

Archive for the ‘กลอนรูปภาพ’ Category

คำคม อดีตลืมไม่ได้ไม่เป็นไร แต่อย่าลืมว่ามันผ่านไปแล้ว

posted by:

อดีต

(เพิ่มเติม…)

กลอนรัก ความรักต้องการความเข้าใจ

posted by:

ถ้ารักขาดความเข้าใจ

(เพิ่มเติม…)

กลอนรักไม่เคยเปลี่ยคุณค่า

posted by:

ข้อคิด

(เพิ่มเติม…)

กลอนกำลังใจ บางทีการปล่อยวางก็จำเป็นในการก้าวต่อไป

posted by:

ชีวิตคือการเดินทาง

(เพิ่มเติม…)

กลอนอกหัก การเริ่มต้นใหม่อาจไ่ม่ใช่เรื่องอยาก

posted by:

ลืมเพื่อเริ่มใหม่

(เพิ่มเติม…)

กลอนรักมีกี่คนที่มั่นคงในรัก

posted by:

คู่รัก

(เพิ่มเติม…)

กลอนอกหักอย่าหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไร

posted by:

ร้องไห้

(เพิ่มเติม…)

กลอนกวนๆกูไม่ขาวแต่หน้าหนาวกูกอดอุ่น

posted by:

กอดแล้วอุ่น

(เพิ่มเติม…)

กลอนพ่อแม่อยากหยุดพักแต่กลัวลูกรักจะอด

posted by:

พ่อแม่

(เพิ่มเติม…)

กลอน คิดถึงเลยเอามาติดไว้

posted by:

คิดถึงรู้ไม๊

(เพิ่มเติม…)