Date
Breast Cancer Ribbon

คำคมสอนใจ เวลาสอนใคร อย่าใช้อารมณ์

posted by:
Pooja Ja

คำคมสอนใจ

เวลาสอนใคร

อย่า สอนด้วยอารมณ์โมโห

เพราะคนฟังจะแยกไม่ออก

ว่าสอนหรือด่าผลที่ออกมา

จะผิดไปจาก เจตนาของคุณ

Cr.ตามภาพ

Comments

comments

Leave a Reply