Date
Breast Cancer Ribbon

กลอนกำลังใจ บางทีการปล่อยวางก็จำเป็นในการก้าวต่อไป

posted by:
Pooja Ja

ชีวิตคือการเดินทาง

หากชีวิตคือการเดินทาง

บางทีการปลอ่ยวาง(คนบางคน)

ก็จำเป็นสำหรับการ ก้าวต่อไป

Cr.ตามภาพ

Comments

comments

Leave a Reply